Дизайн

Спеціальність ” Дизайн “

В сучасній Україні перед дизайнером виникли різні задачі: розробка логотипів інтер’єрів офісів і магазинів, оформлення вітрин магазинів зразками різних товарних груп, кольорове оформлення інтер’єру,

художнє оформлення рекламних оголошень, показників, текстів, рекламна розкладка товарів у торговельному залі, освітлення цих товарів і залу тощо. Але все частіше спостерігаються деякі невідповідності у роботі фахівців, які пов’язані з дизайнерською діяльністю. Наприклад, часто-густо ті, хто вільно володіє комп’ютерними графічними пакетами та системами, не володіє основами дизайну, малюнку, композиції, і навпаки, професійні художники, як правило, не вміють використовувати комп’ютер. А сьогодні дизайнер повинен бути не тільки спеціалістом високого гатунку в галузі образотворчого мистецтва, але й справжнім професіоналом у комп’ютерних технологіях. Більшість художників не володіють теоретичними і прикладними знаннями про складний механізм рекламно-інформаційної діяльності.

Стрімко зростає чисельність її працівників, багато з яких не мають спеціальної рекламної, рекламно-дизайнерської, а часто навіть стартової гуманітарної (художньої) освіти. Це зумовлює значні труднощі в оволодінні ними специфікою здійснення рекламних та рекламно-дизайнерських проектів, особливо в умовах кризової та нестабільної економіки, запровадження передових рекламних та дизайнерських технологій, які одержали величезне розповсюдження в розвинутих країнах.

Своєрідність українського ринку та особливості менталітету масової аудиторії не дозволяють сьогодні повністю використовувати модель реклами, яку розробили західні спеціалісти на підставі столітньої історії розвитку реклами в умовах вільного ринку. Тому для створення реклами, яка досягає очікуваного результату, необхідно враховувати особливості вітчизняних реалій і відповідним чином адаптувати досягнення світової рекламної практики.

Ось чому вкрай необхідно об’єднання творчих наробітків дизайнера з ринковим ухилом в єдиний монолітний блок фахівців-дизайнерів галузі знань 02 – Культура і мистецтво, спеціальності 022 “Дизайн”.

Завдання підготовки фахівців дизайну

Підготовка молодших спеціалістів з дизайну реалізується через:

 • формування навчальних планів, що відповідають вимогам державного стандарту щодо підготовки спеціалістів відповідного профілю;
 • розробку програм, які відповідають вимогам державного стандарту освітньо-кваліфікаційного рівня “молодший спеціаліст”;
 • здійснення підготовки фахівців із дизайну та реклами на основі синтезу сучасних вітчизняних та західних досягнень із використанням практичного досвіду роботи українських рекламних агенцій та структур рекламно-дизайнерського спрямування;
 • реалізацію системи контролю за якістю підготовки спеціалістів;
 • залучення фахівців відповідного науково-педагогічного рівня за профілем дисциплін викладання;
 • розвиток науково-дослідницької діяльності (визначення стратегії та орієнтирів розвитку науки, напрямків наукової роботи, формування системи залучення студентів до наукових досліджень, встановлення зв’язків із іншими вузами, науково-дослідними інститутами з питань спеціальної наукової діяльності);
 • створення належних обсягів аудиторного фонду;
 • створення відповідної матеріальної бази;
 • комп’ютерне забезпечення навчального процесу;
 • формування фонду літератури, передплатних видань, наочності;
 • удосконалення структури управління освітньою діяльністю;
 • розробку і цілеспрямоване використання системи внутрішнього контролю за усіма напрямками навчальної роботи;
 • створення власної нормативної бази роботи навчального закладу на основі державних стандартів;
 • забезпечення умов для проведення виховної роботи серед студентів, діяльності студентського самоврядування, дозвілля та відпочинку, створення умов для науково-дослідної роботи студентів і викладачів.

Метою функціонування відділення “Дизайн” є підготовка фахівців, здатних працювати в будь-яких підрозділах сучасних рекламних агенцій чи підприємств дизайнерсько-рекламного спрямування і здійснювати на практиці такі функції:

 • виконання обов’язків спеціаліста (дизайнера чи дизайнера-рекламіста) у підрозділах рекламної агенції;
 • виконання обов’язків керівника індивідуальних, сімейних та приватних підприємств рекламного, дизайнерського чи рекламно-дизайнерського напрямку або споріднених структур;
 • виконання обов’язків керівника рекламних підрозділів і служб дизайнерських структур у будь-яких компаніях відповідного напрямку;
 • виконання обов’язків наукового співробітника науково-дослідних установ, які займаються дослідженнями на ринку рекламних, дизайнерських та рекламно-дизайнерських послуг;
 • виконання обов’язків рекламного менеджера, рекламного аналітика чи менеджера рекламно-дизайнерського спрямування.

Сучасний фахівець з дизайну повинен мати широкий світогляд, високий інтелектуальний потенціал і рівень культури, здатність до самовдосконалення, вміння знаходити нові шляхи вирішення проблем та обирати оптимальні з них, здатність до аналізу, вміння приймати рішення в умовах швидко змінюваного ринкового середовища.

Завдання відділення дизайну полягає в орієнтації фундаментальної та спеціальної підготовки для розвитку цих якостей.